Regresyon Analizi

Regresyon analizi, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan analiz metodudur. Tek bir değişken kullanılarak analiz yapılıyorsa buna tek değişkenli regresyon, birden çok değişken kullanılıyorsa çok değişkenli regresyon analizi olarak isimlendirilir. Korelasyondan farkı bu değişkenler arasındaki nedenselliğin incelenmesidir.

Tek değişkenli regresyon modeli: Y=A+BX olarak gösterilir. Burada X bağımsız değişken, Y bağımlı değişken, A sabit katsayı ve B de regresyon katsayısıdır. X’in değişimiyle Y’nin nasıl değiştiği araştırılır. SPSS ile analiz yapılabilmektedir. Regresyon analizini kullanılarak müşteri memnuniyetine etki eden operasyonel KPI’lar ve bunların etki seviyesi hesaplanabilir.

İngilizce: Regression Analysis